สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนอยากได้พรรคดีทำเพื่อประชาชน

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจากกลุ่มตัวอย่าง 1,236 คน ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในห้วงนี้

โดยความคิดเห็นของประชาชน กรณี การยื่นขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ โดยร้อยละ 41.59 อยากได้พรรคการเมืองที่ดี มีคุณภาพ เน้นทำประโยชน์เพื่อประชาชน ร้อยละ 39.27 ประชาชนมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น มีทั้งพรรคเก่าและใหม่ และ 37.72 มีจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความสับสน จำไม่ได้ ขณะเดียวกันประชาชนที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 52.65 อยากให้การโต้เถียงในประเด็นการเมืองต่างๆของแต่ละพรรคการเมือง เป็นการโต้เถียงในเรื่องที่มีสาระ เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ร้อยละ 29.31 มองว่าเป็นเกมการเมือง ต้องการให้เกิดเป็นกระแส ร้อยละ 19.17 ได้เห็นท่าที แนวคิดของแต่ละพรรค ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

สำหรับกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ สะท้อนการเมืองไทยอย่างไรบ้างนั้น ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 56.87 ยังมีความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ ร้อยละ44.35 การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ ทำให้ประเทศไม่พัฒนา ร้อยละ 30.32 ควรมีการเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตัดสินใจด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามประชาชน ร้อยละ 51.21คิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. จะควบคุมสถานการณ์ (เอาอยู่) เพราะมีอำนาจพิเศษ มีกำลังทหาร เด็ดขาด และตั้งใจที่จะแก้ปัญหา ขณะที่ ร้อยละ 19.18 gsHo;jkเอาไม่อยู่เพราะ บ้านเมืองมีปัญหาหลายด้าน แก้ไขได้ยาก มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประชาชนขาดความเชื่อมั่น แต่ร้อยละ 29.61% ไม่แน่ใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชน กรณี สนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูก ส.ว.นั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40 อยากให้พิจารณาอย่างตรงไปตรงมา ไม่ขัดกับกฎหมาย ร้อยละ 35.36 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้คนบางกลุ่มไม่พึงพอใจ ร้อยละ 28.10 อาจมีผลต่อการเลือกตั้ง เป็นการยื้อเวลา

นอกจากนี้ประชาชนยังตอบแบบสอบถามขณะที่ กรณี คสช. ใช้ ม.44 ให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร พ้นจากตำแหน่ง กกต. โดยร้อยละ 39.24เห็นว่าควรมีการชี้แจงเหตุผล ที่มาที่ไปให้สังคมได้รับรู้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ร้อยละ 32.72 เป็นการใช้อำนาจมากเกินไป ควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ร้อยละ 32.46 กระทบต่อภาพลักษณ์ของ คสช. มีผลต่อความเชื่อมั่น.จ.221