แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของประเทศไทย

หน่วยงานได้เสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ใช้เงินประมาณ 200 ล้านบาทในการซื้อและจัดจำหน่ายถุงยางอนามัยและการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของประเทศไทย สายด่วนเอดส์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ศูนย์กล่าวว่าเงินซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3 บาทต่อคนอาจมาจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ NHSO

(รู้จักกันในชื่อ P&P) นายอัจฉราแก้วประดิษฐ์หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการของศูนย์ 1663 เปิดเผยว่ามีผู้ป่วย 26,721 คน (ร้อยละ 30 ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนไทย) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.34 จากปี 2560 ในบรรดากรณีเหล่านี้ร้อยละ 69.18 หรือ 18,486 รายที่เกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์ซึ่ง 2,083 คนไม่เคยใช้การคุมกำเนิดทุกรูปแบบ